Торене след култури - ОРИЗ
ОРИЗ
Ефективно торене за по-голямо производство

Отглеждането на ориз с развитието на алкални почви и почви с соли дава при нас големи приходи, но и допринася за подобряване на патогенските почви. В новите сортове ориз с висока производителност, са необходими много хранителни вещества, но голяма част от хранителните елементи, които поемат, особено калий, се връща на почвата слама.


Усвояване на хранителните елементи от отглеждането на ориз.
Част от растениятаХранителни елементи в килограми на тон
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)МАГНЕЗИУМ (MgO)КАЛЦИУМ (CaO)СУМПОР (S)
7,61,128,42,33,80,34
Плодът14,66,03,21,70,140,6
Общо22,27,131,64,03,940,94

Оризът е една специфична култура , тъй като постоянно се намира в вода.Последица на това е , повишен загуба на азот с разлив , инфилтрация и изпарение на водата. С възстановяване на водата се отстранява част от останалите ѓубрива.Поради че ориза се разпространява при растежа , това допринася за разтворимостта на фосфор и някои микроелементи елементи , като желязото и маганиум , но се увеличава загубата на водорастворлив цинк. Оризът е особено чувстителен липсата на цинк и симптомите се появяват много рано след покълване. Добавянето на цинк с основното тор в почви , където се сее ориз , в много случаи увеличава производството , дори до 50%. Прогнозата на липсата на цинк е сравнително лесно чрез анализ на почвата.


Използването на хранителни елементи (кг / декар)
АЗОТ (Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ (Κ2Ο)ЦИНК (Ζη)
12-166-84-61,0-1,5


Предложения за торене

Анализ на почвата е необходима и при ориза , за определяне на сорта и дозиране на торовете на всяка нива отделно. Около една трета (1/ 3) на азот и цяла количество фосфор и калий се дават заедно с сложния тор , богат на цинк .. Основното торене може да бъде в комбинация с едно съставно тор ΝΡΚ с ФЕРТАМОН - Ζn.Останатата количество азот се дава на две дози , първата с поникване на страничните нови дървета и втората в началото на растежа на плода. Се избягва използването на азотен нитрат , поради големия загуба от изпаряването на окис .Основно торене
Тип на тор

Дозировка (Кг/декар)

Забележки

20-10-10-(5,8)+1Zn СО....ΜΕ ΟΥΡΙΑ

50-60

 

НУТРИФЕРТ 18 (18-9-6-(11)+0,2Ζn) + ФЕРТАМОН-Ζn (24-0-0-(15)+1,5Ζn)

(30-40)+(15-30)

Комбинация от 2 основни торове.

20-10-10-(9) + ФЕРТАМОН-Ζn (24-0-0-(15)+1,5Ζn)

(30-50)+(30-40)

Повърхностно торене

ТИОГРАН ЕКСТРА (20,5-0-0-(18))

20-30

Съгласно нуждите на нивата (почвата)

ФЕРТАМОН- 25 (25-0-0-(16))

15-30


Предлагаме торене, която покрива специфичните нужди на ориза, което води до богато производство..